Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tolkkinen Pulp Mill, Part 1/Tolkkisten sellutehdas, osa 1

In autumn 125 years ago the Porvoo Cellulosefactory (Porvoon Selluloosatehdas) in Tolkkinen – about nine kilometres from the Southern Finland town Porvoo – was opened. The pulp mill was closed in 1975. Even before the cellulose factory there was a saw mill and the sawmill industry continued all the way until the end of 2009 when Finnish-Swedish forest products manufacturer Stora Enso closed its sawmill there.

Syksyllä 125 vuotta sitten avattiin Porvoon Selluloosatehdas Tolkkisissa – noin yhdeksän kilometrin päässä Porvoosta. Sellutehdas suljettiin 1975. Jo ennen sellutehdasta siellä toimi saha. Sahateollisuus jatkui aina vuoden 2009 loppuun asti, jolloin suomalais-ruotsalainen metsäteollisuusyritys Stora Enso sulki sahansa Tolkkisissa.

I have been photographing in the abandoned pulp mill during a period of time that lasted a couple of years starting in 2010. I photographed there a couple of times per year and the last pictures were taken in 2016. I will publish here on my blog those pictures and I try to produce some text as well and share some archive material that was found in the buildings.

Here in part 1 I will publish a couple of shots that were taken before I had an idea that this will be developed into a project.

Olen kuvannut tyhjilleen jääneessä sellutehtaassa muutaman vuoden ajan alkaen 2010. Kävin kuvaamassa muutaman kerran vuodessa. Viimeiset kuvat otin 2016. Täällä blogissani tulen julkaisemaan näitä kuvia ja yritän myös tuottaa tekstiä ja julkaista arkistomateriaalia, jota löytyi rakennuksista.

Tässä ensimmäisessä osassa julkaisen otoksia, jotka otin ennen kuin tiesin, että tästä muodostuu projekti.

The first pictures/Ensimmäiset kuvat

These pictures were taken on the 22nd of March 2001. I saw an interesting looking building behind snowbanks and tried to take photos even without knowing what I was photographing.

Nämä kuvat on otettu 22. maaliskuuta 2001. Näin mielenkiintoisen näköisen rakennuksen lumikinosten takana ja yritin kuvata sitä tietämättä, mitä kuvasin.

img5 Tolkkinen 22 March 2001

img2 Tolkkinen 22 March 2001

img3 Tolkkinen 22 March 2001

Open Doors/Avoimet ovet

On the 5th of December 2009 Stora Enso organized an Open Doors event at the sawmill (and pulp mill) area and naturally I went there. The old, empty pulp mill was the thing that caught my eyes.

Joulukuun 5. päivänä 2009 Stora Enso järjesti Avoimet ovet -tapahtuman sahan (ja sellutehtaan) alueella, ja tietysti minä osallistuin. Tyhjillään oleva vanha sellutehdas oli se, johon huomioni kiinnittyi.

img2 5 December 2009, Tolkkinen
The cooking department of the pulp mill. The lower building on the left is a steam power plant./Sellutehtaan keittämörakennus ja vasemmalla matalampi höyryvoimalaitos.

img7 5 December 2009, Tolkkinen

img4 5 December 2009, Tolkkinen

img6 5 December 2009, Tolkkinen

img5 5 December 2009, Tolkkinen
Watertank, part of the pulp mill structures./Vesitankki kuului sellutehtaalle.
img10 5 December 2009
Cellulose warehouse/Sellumakasiini.
img9, 5 December 2009, Tolkkinen
This building belonged to the sawmill. It’s located next to the pulpmill. It’s an old boilerroom for the steam saw. The pipes were built in the 60s between the new barking plant and the pulp mill./Tämä rakennus kuului sahalle ja sijaitsee aivan sellutehtaan naapurissa. Se on höyrysahan pannuhuone. 1960-luvulla rakennettiin putkilinja uuden kuorimon ja sellutehtaan välille.

© Katriina Etholén

Please note that all parts of the series can be found here./Huom! Kaikki sarjan osat löytyvät täältä.

I have also a Finnish language Facebook page for the project, if you want to comment./Projektin suomenkielinen Facebook-sivu löytyy täältä. Jos sinulla on lisäinformaatiota kirjoittamistani asioista, ota ihmeessä yhteyttä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: