Tolkkinen Pulp Mill, Part 5/Tolkkisten sellutehdas, osa 5

It’s already October 2020. Maybe it’s not too early to publish some winter images. Before I continue publishing stuff from the pulp mill, I want to share in the next couple of parts of the Tolkkinen series my photographs that I took of the sawmill and structures linked with it. Even though the sawmill was not part of my project, the former pulp mill and the sawmill had a connection. They were neighbours and shared some active years. In this part 5 the main structures that I have photographed are, however, linked to the port activities.

Lokakuu 2020. Ehkä ei ole liian aikaista julkaista joitakin talvikuvia. Ennen kuin jatkan sellutehtaasta otettujen kuvien julkaisemista, haluan parissa, kolmessa tulevassa osassa jakaa kuvia, joita olen ottanut sahasta ja siihen liittyvistä rakenteista. Vaikka saha ei ollutkaan osa projektiani, entisellä sellutehtaalla ja sahalla oli yhteys toisiinsa. Ne olivat naapureita ja olivat jonkin aikaa toiminnassakin yhtä aikaa. Kuitenkin tässä osassa 5 pääasialliset kuvauskohteeni liittyivät sataman toimintaan.

But first, before the theme of today, I want to start with one paragraph that I added into part 4 after publishing it. So there might be some readers that missed this information about the pipeline that was the main theme of part four. I received a little bit more information about it from Porvoon Energia. There was a steam line to the saw mill, mainly used to dry the timber but also for heating. On the same pipeline there was also the condensate line back to the power station, line for municipal water, line for water from fresh water basin (the water in the fresh water basin was previously used as raw water for process water as well as firewater), seawater line for cooling and line for compressed air. Besides these there have been electricity cables, telephone cables and optical fibre cables. The same pipeline was used to convey the chips to the silos in the pulp mill. Pipeline from the saw mill towards the pulp mill was dismantled in 2013. The part from the power station towards the pulp mill was dismantled in 2017. The use of the water from the basin was ceased in the power station in 2016, so the pipeline was now redundant. (Kaj Kulju, Plant Manager, Porvoon Energia Oy; information received via email on 2 March 2020.)

Mutta ennen kuin menen tämän päivän teemaan, haluan aloittaa tämän osan kappaleella, jonka lisäsin osaan neljä vasta sen julkaisemisen jälkeen. Joten täällä saattaa olla lukijoita, jotka eivät nähneet tätä tietoa putkilinjasta, joka oli nelososan pääteema. Sain hieman enemmän tietoa siitä Porvoon Energialta. Putkilinjassa oli höyrylinja sahalle, lähinnä sahatavaran kuivatusta varten, mutta myös lämmitystä varten. Samassa putkilinjassa on ollut myös lauhdelinja takaisin voimalaitokselle, kunnan vesilinja, allasvesilinja (makeanveden altaan vettä käytettiin aiemmin prosessiveden raaka-aineena sekä palovetenä), merivesilinja jäähdytystä varten sekä paineilmalinja. Näiden lisäksi siellä on ollut sähkö-, puhelin- ja valokuitukaapeleita. Samaa putkilinjaa pitkin myös hake kuljetettiin sellutehtaan siiloihin. Putkilinja sahalta kohti sellutehdasta purettiin vuonna 2013. Osa voimalaitokselta sellutehtaalle päin purettiin 2017. Allasveden käyttö voimalaitoksessa lopetettiin vuonna 2016, joten putkilinja jäi tarpeettomaksi. (Kaj Kulju, käyttömestari, Energia Oy; tiedot saatu sähköpostitse 2. maaliskuuta 2020.)

img17 12 January 2010, Tolkkinen
This pipeline has been dismantled. The photo was taken 12 January 2010./Tämä putkilinja on purettu. Kuva otettu 12. tammikuuta 2010.

Timber sheds

As mentioned above I will share some sawmill related pictures in a couple of posts before continuing with the cellulose plant. In this one most of the pictures are of the timber sheds, in part six there will be some sawmill related structures and in part seven I will share some pictures I took inside the sawmill. In these future blog posts there will be lots of things that I don’t know, so all the feedback is welcome. But I think I can handle this post with the sheds…

Kuten edellä sanoin, aion parissa blogipostauksessani jakaa sahaan liittyviä kuvia ennen kuin jatkan sellutehtaan parissa. Tässä osassa suurin osa kuvista on puutavarakatoksista, osan kuusi kuvat ovat sahateollisuuteen liittyvistä rakenteista ja seitsemännessä osassa on sahan sisältä ottamiani kuvia. Näissä postauksissa tulee olemaan paljon kuvia, joiden sisällöstä en oikeastaan tiedä mitään, joten kaikki palaute on tervetulletta. Mutta ehkä näiden katosten kanssa vielä pärjään…

On the 5th of December 2009 Stora Enso (the Finnish-Swedish forest products manufacturer, who closed its sawmill in Tolkkinen in the end of 2009) organized an Open Doors event at the sawmill (and pulp mill) area. The first pictures are from that day.

Joulukuun 5. päivänä 2009 Stora Enso järjesti Avoimet ovet -tapahtuman sahan (ja sellutehtaan) alueella. Stora Enso sulki sahan kyseisen vuoden lopussa. Nämä ensimmäiset kuvat ovat tuolta päivältä.

1. Tolkkinen, saw mill, 5 December 2009

This photo above is in fact my very first shot on that Open Doors day (you can see other ones in the first part of this Tolkkinen series). The saw mill was located in the former barking plant of the cellulose plant that had been closed in 1975. You can see there also the chip silos and on the left part of a maintenance building. The maintenance building was drawn by our family friend, architect Anneli Suvanto. Below is the drawing for it. Unfortunately the photo of the drawing is very bad as it is huge and I photographed it with a tablet while standing on a chair and the drawing was on the floor. (Anneli Suvanta also drew the length sorting building dated from 1979 and so called Suomi-office, picture here.)

Yllä oleva kuva on itse asiassa ensimmäinen otokseni tuona Avoimet ovet -tapahtumana (muita kuvia löytyy Tolkkis-sarjan ensimmäisestä osasta). Saha sijaitsi 1975 toimintansa lopettaneen selluloosatehtaan entisessä kuorimossa. Kuvassa näkyy myös hakesiilot ja vasemmalla osa huoltorakennuksesta. Huoltorakennuksen on piirtänyt perhetuttumme, arkkitehti Anneli Suvanto. Alla on rakennuksen piirustukset. Valitettavasti kuva on erittäin huono, sillä piirustus on valtava ja kuvasi sen tuolilla seisten tabletilla piirustuksen ollessa lattialle. (Anneli Suvanto on piirtänyt myös sahan pituuslajittelurakennuksen vuodelta 1975 sekä ns. Suomi-konttorin, kuva täällä.)

Detail. The year was 1981 and the owner of the sawmill at the time was Oy Tampella Ab./Yksityiskohta. Vuosi oli 1981 ja sahan omisti tuolloin Oy Tampella Ab.

 

Timber shed no. 8 and 6 (on the right). In the background you can see part of a shed no. 7. You can also see even further the ends of a shed no. 4 and a warehouse 5 (with a light roof)./Puutavarakatokset 8 ja 6 (oikealla). Taustalla näkyy osa katoksesta numero 7:ä. Kauempana näkyvät katoksen no 4 ja varastohallin no 5 (vaalea katto) päädyt.

The numbers I use for sheds are the numbers that are currently in use. Here is more information about them.

Käyttämäni katos- ja varastorakennusnumerointi vastaa nykytilannetta. Täällä on niistä lisätietoa.

There had been a sawmill in this area since the latter half of the nineteenth century. The sawmill that existed here had already had two owners when it was sold (in auction) to August Eklöf on 12 January 1885. In February 1928 it shut down and all the industrial activities in Tolkkinen were concentrated on the cellulose plant. But the firm had one sawmill in Porvoo, the Hattula sawmill, and one in the village of Hamari, Porvoon Höyrysaha (the steam saw of Porvoo) that Eklöf had founded in 1870.

Täällä oli ollut saha jo 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien. Sillä oli ollut jo kaksi omistajaa, kun se huutokaupassa myytiin tammikuun 12. päivänä 1885 August Eklöfille. Helmikuussa 1928 saha lopetti toimintansa, ja Tolkkisten teollinen toiminta keskittyi selluloosatehtaaseen. Mutta firmalla oli saha Porvoossa eli Hattulan saha sekä Eklöfin vuonna 1870 Hamariin perustama Porvoon Höyrysaha.

The south pier. The crane that stood idle since the 90s, has gone according to Google Maps./Eteläinen satamalaituri. 90-luvulta lähtien toimettomana ollut nosturi on hävinnyt (en ole käynyt paikalla sitten kuvan oton jälkeen, mutta tarkistin asian Google Mapsin avulla).

The pier for the cellulose factory (the north pier) was built for loading pulp bales, and it was not suitable for loading timber. The pier for loading timber was built in the mid-1950s. That’s the one in the picture above. The two first cranes were bought as second hand, but they were later replaced with more modern ones. Around the same time when the pier was built, a large warehouse was built for storing timber. After Porvoon Höyrysaha was closed in 1955, all timber (that was coming from Hattula sawmill) was now loaded in Tolkkinen. 

Sellutehtaan satamalaituri (Pohjoinen satamalaituri) oli rakennettu massapaalien lastausta varten, eikä se ollut sovelias puutavaran lastausta varten. Puutavaraa varten rakennettiin laituri 1950-luvun puolivälissä (kuva ylhäällä). Kaksi ensimmäistä nosturia hankittiin käytettyinä, mutta ne korvattiin myöhemmin uudemmilla. Samoihin aikoihin rakennettiin varasto puutavaralle laiturin läheisyyteen. Kun Porvoon Höyrysaha oli suljettu vuonna 1955, kaikki puutavara (joka tuli Hattulan sahalta) lastattiin nyt Tolkkisissa.

The next photos are all taken on 5 January 2010./Seuraavat kuvat on otettu 5. tammikuuta 2010:

Timber sheds 6 and 8 are both built in 1960 and the large warehouse (no. 9) on the right is from 1958. These three are the last fully wooden structures built in the area./Puutavarakatokset 6 ja 8 ovat molemmat vuodelta 1960 ja iso varastorakennus (no 9) oikealla on vuodelta 1958. Nämä kolme ovat viimeiset kokonaan puusta rakennetut varastorakennelmat alueella.

 

Timber shed no. 6./Puutavarakatos no 6.

 

Timber shed no. 8/Puutavarakatos no 8.

I want to close this fifth part of the Tolkkinen series with a negative image of the shed number 8. In this way the bolted trusses and the frame structure stand out better. Please click the image to enlarge it.

Tämän Tolkkis-sarjan viidennen osa haluan päättää negatiivikuvalla katoksesta numero 8. Negatiivikuvana katoksen pultattu rakenne tulee paremmin esille. Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen.

Teksti ja kuvat © Katriina Etholén

Please note that all parts of the series can be found here./Huom! Kaikki sarjan osat löytyvät täältä.

I have also a Finnish language Facebook page for the project, if you want to comment./Projektin suomenkielinen Facebook-sivu löytyy täältä. Jos sinulla on lisäinformaatiota kirjoittamistani asioista, ota ihmeessä yhteyttä.

Sources/Lähteet:

Heiskanen, Jari: Augustinrannan rakennetun ympäristön selvitys, Tolkkisten höyrysaha, sellutehdas, suursaha, satama ja yhdyskunta. FCG Finnish Consulting Group Oy, 2012.

Nevanlinna, Lea. Hamari – portti merelle. Saha saarilla. Hammars Ungdomsförening r.f., 1995.

Nyqvist, Paul, Bengt Sjöström, Ove Åkerman. Tolkkinen sanoin ja kuvin. Katsaus seudun syntyyn ja kehitykseen. Osa 1. Tolkis Gillet r.f., 1996.

Nyqvist, Paul, Bengt Sjöström, Ove Åkerman. Tolkkinen sanoin ja kuvin. Katsaus seudun syntyyn ja kehitykseen. Osa 2. Tolkis Gillet r.f., 1998.

Port of Tolkkinen website./Tolkkisten sataman nettisivu.

4 thoughts on “Tolkkinen Pulp Mill, Part 5/Tolkkisten sellutehdas, osa 5

Add yours

  1. Great design for an open shed, the usual straight up and down with a tin roof transformed into something much better. The negative view shows the structure beautifully.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: